Interior for Mr. Shashikant Jadhav

Interior for Mr. Shashikant Jadhav sir at Nashik. The bedrooms were designed for their two young entrepreneurs considering their choice palate.
Design team : Synectics Architects Nashik
Ar. Dhananjay &Priyanka Pawar
Ar. Mayur Deore, Darshana
Motkari, Ar. Vrushali kulkarni,
Gaurav Chavan, Jagdish Ghode,
Ar. Kalyani Gite.
Photography: What We Click, Nashik.